Dane opiekuna

Imię opiekuna prawnego dziecka.

Nazwisko opiekuna prawnego dziecka.

Numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Email do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Ustaw swój nowy login do systemu na rok 2020/2021

Ustaw swoje nowe hasło do systemu na rok 2020/2021

Lista zapisywanych dzieci

Dane dziecka nr 1

Imię uczestnika zajęć.

Nazwisko uczestnika zajęć.

Klasa szkolna uczestnika zajęć - stan na wrzesień 2020 r.

--

Data urodzenia uczestnika zajęć.

Status słuchacza

Proszę wybrać rodzaj zajęć

Zajęcia stacjonarne
na Uniwersytecie Warszawskim

Zostały pojedyncze wolne miejsca w niektórych grupach.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt:
uniwersytet@duch.edu.pl
+48 692 981 439

Zajęcia zdalne
w Internecie

więcej informacji o tym cyklu
450zł (możliwa płatność w 10 ratach po 50zł - suma rat: 500zł)

więcej informacji o tym cyklu
450zł (możliwa płatność w 10 ratach po 50zł - suma rat: 500zł)

więcej informacji o tym cyklu
450zł (możliwa płatność w 10 ratach po 50zł - suma rat: 500zł)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszeniowy jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa;
 • Za ochronę danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszeniowy odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@duch.edu.pl, tel. +48 602 537 156;
 • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia rekrutacji i przeprowadzenia zajęć organizowanych przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii;
  • informowania o innych wydarzeniach, szkoleniach i projektach organizowanych i polecanych przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej;
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obejmujący udział w szkoleniu, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 6 lat;
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędna w celu realizacji usług szkoleniowych organizowanych przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej Fundacja będzie wysyłała na podany adres email informacje o: ciekawych wydarzeniach, bezpłatnych wycieczkach, realizowanych i polecanych projektach.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Fundacji Dziecięcegy Uniwersytet Ciekawej Historii dostępny jest pod linkiem: Regulamin Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii

 

Zaakceptuj wymagane zgody